Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Sinh viên
Tháng Mười Hai 13, 2001