21dh702491@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

I
International Relations 2021 - 2025
Ho Chi Minh City University Foreign Langauges - Information Technology