22dh701238@st.huflit.edu.vn

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Đ
Đại học 4 năm
Trường Đại Học Ngoại ngữ - Tin học