Không phải Danh

Danh@
-100 VNĐ
Tháng Hai 10, 2002