Giới thiệu về nhà tuyển dụng

Công ty sản xuất và gia công thiết bị dung cụ câu và đánh bắt cá.

100% vốn nước ngoài ( Hàn Quốc)

Xuất khẩu 100%