logo tiếng anh - đúng màu

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF
FOREIGN LANGUAGES - INFORMATION TECHNOLOGY

International Cooperation

Tin Tức - Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN HUFLIT

logo tiếng anh - đúng màu

Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên

logo tiếng anh - đúng màu

Chương Trình Học Kỳ Quốc Tế

logo tiếng anh - đúng màu

Chương Trình Giao Lưu (hoặc Buddy Program)

PROGRAMS FOR INTERNATIONAL STUDENTS

logo tiếng anh - đúng màu

Student Exchange Program

logo tiếng anh - đúng màu

Student Abroad Program

logo tiếng anh - đúng màu

Culture Exchange Program

Contact

Department of External Relations

Address: Block A, Su Van Hanh Campus 

828 Su Van Hanh Street, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City